Statut - Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

O Klubie
STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO
PIRAT BOLESŁAWIECRozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1

1. Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci, rodzi¬ców, nauczycieli i sympatyków żeglarstwa.
2. Klub może używać nazwy UKŻ Pirat Bolesławiec


§ 2

1. Terenem działania Klubu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji zadań statutowych klub może prowadzić działalność poza granicami kraju, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Siedzibą Klubu są Łaziska.

§ 3

1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta¬wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych związ¬ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto¬wych.
3. Główną dyscypliną klubu jest żeglarstwo. Klub może prowadzić działalność w innych dyscyplinach.§ 5

1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto¬wego dzieci. Angażowanie wszystkich dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie¬ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
3. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
4. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego, promocji zdrowia oraz ochrony środowiska.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie działania.
9. Przygotowanie dzieci i młodzieży w zakresie ogólnych podstaw do wyczynowego uprawiania sportu żeglarskiego.
10. Upowszechnianie, wiedzy o żeglarstwie, jego historii i tradycji morskich oraz kształtowanie zasad etyki i etykiety żeglarskiej a ponadto upowszechnianie kultury fizycznej i sportów wodnych.


Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.
2. Udział w realizacji ogólnokrajowych programów sportowych dla dzieci i młodzieży.
3. Klub może prowadzić:
a) szkolenia żeglarskie,
b) obozy żeglarskie i sportowe,
c) imprezy sportowe i turystyczne,
d) pływania turystyczne,
e) startować i organizować regaty
f) inne szkolenia sportowe


Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
1. Organami rządowymi i samorządowymi.
2.  Innymi klubami i związkami oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§ 7

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
2. Do realizacji zadań i spraw założonych przez Statut Klubu Klub może zatrudniać pracowników.
3. W przypadku zatrudnienia członka Zarządu Klubu, do podpisywania umów wyznacza się Pełnomocnika. Pełnomocnikiem jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych
c) uczestników
d) wspierających


§ 9

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być dzieci, rodzice oraz sympatycy żeglarstwa, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób zasłużyły na to wyróżnienie.
3. Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. Jeżeli jednak Klub zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranymi.
5. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, kierując się dobrem Klubu przystępującego, zawierającej:
a) Imię i nazwisko (nazwę).
b) miejsce zamieszkania (siedzibę)
c) datę urodzenia - w przypadku osób fizycznych.
d) oświadczenie o przystąpieniu.
e) w przypadku osoby, która nie ukończyła lat 16-tu - zgodę przedstawicieli ustawowych.
f) w przypadku kandydatów na członków wspierających - zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
6. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po
podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego.
7. O nadaniu statusu członka honorowego, na wniosek Zarządu Klubu, decyduje Walne
Zebranie.
8. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis Klubu
do ewidencji, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się decyzji
wydanej przez Starostę Powiatu Polickiego o wpisie Klubu do ewidencji.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn¬nym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi¬zowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre¬ślanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 11

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw¬ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.§ 12
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra¬nie Klubu.


§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
   a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
   b) działania na szkodę Klubu.
  c) zalegania ze składkami za okres 6 miesięcy
1. Rozwiązanie się Klubu.
2. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział 4
Władze Klubu

§ 16
Władzami Klubu są:
2. Walne Zebranie Członków
3. Zarząd
4. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata.
Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo¬ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§  17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoły¬wane jest przez Zarząd raz na cztery lata
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za¬rząd raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3ogółu członków stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie póź¬niej niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan¬sowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Ko¬misji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow¬skich,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi¬nie przy obecności co najmniej ½ członków upraw¬nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado¬mieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do¬radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wy¬bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie-bie wybierają Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 na kwartał.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec¬ność co najmniej 2/3 członków Zarządu.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie¬nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta¬rzem.


§20


1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal¬nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu¬bu, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie¬niu,
b) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu¬dżetowych,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo¬wiązującymi przepisami,
g) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję¬tych obowiązków, działa na szkodę Klubu, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon¬ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności 3 uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo¬łania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre¬tarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo¬ny przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu¬towej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier¬dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzie¬lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko¬misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal¬nego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod¬nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.  

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn¬nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy¬jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź działa na szkodę Klubu bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon¬ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk¬szością 2/3 głosów przy obecności 3 uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie-szeniu.

§ 24

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re¬wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no¬wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko¬optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzo¬nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na¬stępujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres od miesiąca do 6 miesięcy wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu¬guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3.   Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie oraz wpisowe,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
e) dochody ze sprzedaży majątku,
f)  majątek,


§28

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy¬magany jest podpis Prezesa Klubu lub Sekretarza i Skarbnika łącznie.


Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków Klubu.


§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½  uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 
darmowe liczniki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego